Algemene Leveringsvoorwaarden Thermo King Transportkoeling B.V.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Thermo King: Thermo King Transportkoeling B.V., gevestigd te

(3084 CB) Rotterdam aan de Driemanssteeweg 60;

Afnemer: de (rechts)persoon aan wie een aanbod van Thermo King

is gericht, met wie Thermo King een overeenkomst heeft gesloten of

ten behoeve van wie een rechtshandeling is/wordt verricht, op grond

waarvan door Thermo King aan deze (rechts)persoon goederen of

diensten worden geleverd;

Overeenkomst: de koop-, installatie-, reparatie- en/of

onderhoudsovereenkomst tussen Thermo King en afnemer met

betrekking tot door Thermo King aan afnemer te leveren zaken c.q.

producten en/of diensten.

Aanbod: een door Thermo King opgemaakte schriftelijke

omschrijving met prijsopgave van een koelproduct, optie(s),

accessoire(s), reserveonderdelen, reparatie-, onderhouds- en/of

montagewerkzaamheden dan wel een combinatie daarvan, gericht aan

afnemer.

Koelproduct: het product dat Thermo King levert op basis van de

overeenkomst.

Installatie: de werkzaamheden om het koelproduct, de optie(s) en/

of accessoire(s)) aan te sluiten op het te koelen object dan wel te

plaatsen op de daartoe bestemde plek.

Eindgebruiker: de (rechts)persoon, die het koelproduct als eerste

feitelijk in gebruik neemt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod

van Thermo King en/of iedere overeenkomst tussen Thermo King en

afnemer.

2.2 Thermo King is niet gebonden aan algemene voorwaarden waarvan

afnemer zich bedient, tenzij Thermo King deze algemene voorwaarden

van afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn

slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Thermo

King en afnemer zijn overeengekomen. Indien bepalingen in de

orderbevestiging strijdig zijn met deze voorwaarden, prevaleert de

orderbevestiging.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde

bepaling zal vervangen worden door een door partijen in redelijkheid

op te maken geldige bepaling, welke zoveel als mogelijk dezelfde

beoogde rechtsgevolgen heeft.

2.5 De afnemer met wie op basis van deze algemene voorwaarden een

overeenkomst wordt gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van

deze algemene voorwaarden op later gesloten overeenkomsten

tussen Thermo King en afnemer.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van Thermo King is vrijblijvend, tenzij door Thermo King

schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door

of namens afnemer aan Thermo King opgegeven maten, eisen,

specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Thermo

King zijn aanbod en andere uitingen baseert.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra Thermo King een

orderbevestiging aan afnemer heeft verstuurd en afnemer deze

orderbevestiging of een duplicaat hiervan ondertekend door afnemer

heeft geretourneerd aan Thermo King, dan wel doordat Thermo King

een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Thermo King heeft het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn en

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien afnemer onjuiste

gegevens heeft verstrekt of er gegevens van afnemer bekend worden

die, waren deze gegevens bekend geweest bij Thermo King bij het

aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van

een overeenkomst zouden hebben geleid.

3.5 Thermo King behoudt zich het recht voor, indien zich een

omstandigheid als genoemd onder punt 3.4 voordoet, alle reeds door

Thermo King gemaakte kosten aan afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Inhoud overeenkomst

4.1 De inhoud van de overeenkomst bestaat uit de gegevens zoals

vermeld in de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien ook installatie van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s)

tussen Thermo King en afnemer wordt overeengekomen, wordt dit in

de orderbevestiging vermeld. Bij gebreke hiervan is Thermo King niet

gehouden tot installatie.

4.3 Indien sprake is van een onderhoudsovereenkomst tussen

Thermo King en afnemer worden de koelproducten, optie(s) en/of

accessoire(s) die onder de onderhoudsovereenkomst vallen, alsmede

het aantal inspecties per jaar en het aantal gebruiksuren waarop

het onderhoud betrekking heeft, vastgelegd en gespecificeerd in het

onderhoudscontract. Het onderhoud omvat periodieke inspecties

en reparaties of vervanging van onderdelen en (smeer)middelen.

Het onderhoud heeft geen betrekking op reparaties als gevolg van

oxydatie of schades.

4.4 Thermo King is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, indien

Thermo King meer werkzaamheden voor afnemer heeft verricht dan

is overeengekomen, waaronder (maar niet uitsluitend) in geval van

wachttijden voor monteurs. Het meerwerk wordt berekend conform het

dan geldende (over-)uurtarief en prijzen voor de gebruikte materialen.

4.5 Thermo King heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen

met betrekking tot technische specificaties, de levertijd en

de montagewerkzaamheden van het koelproduct, optie(s) of

accessoire(s).Tevens is Thermo King gerechtigd wijzigingen in

arbeidslonen en (materiaal)kosten met betrekking tot het aanbod en

de werkzaamheden, geheel door te berekenen aan afnemer. Deze

wijzigingen, alsmede het onder 4.4 genoemde meerwerk, geven

afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Afnemer vrijwaart Thermo King voor elke aanspraak van derden

(zoals een eindgebruiker) met betrekking tot het gebruik door Thermo

King van door of namens afnemer verstrekte informatie, tekeningen,

berekeningen, ontwerpen, specificaties, materialen, monsters,

modellen, en/of gebruiksdoeleinden.

 

Artikel 5. Prijs en Betaling

5.1 Alle prijzen van door Thermo King te leveren zaken c.q. producten

en/of diensten zijn exclusief meerwerk, transportkosten, BTW en

eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Afnemer

is gehouden het volledige factuurbedrag binnen 30 dagen na de

factuurdatum aan Thermo King te betalen, tenzij blijkt dat Thermo King

schriftelijk akkoord is gegaan met een andere betalingstermijn dan 30

dagen. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting

van een betaling over te gaan.

5.2 Indien afnemer de aan Thermo King verschuldigde bedragen niet

tijdig heeft betaald, is afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist

is, over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd aan

Thermo King, onverminderd het recht van Thermo King de wettelijke

handelsrente ex artikel 6:119a BW bij afnemer in rekening te brengen.

5.3 Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft een

factuur van Thermo King te voldoen, is Thermo King gerechtigd de

vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden

is tot vergoeding van alle door Thermo King gemaakte gerechtelijke

en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden

berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk

gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport

Voorwerk II. Indien Thermo King echter hogere kosten ter incasso

heeft gemaakt welke kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren,

is afnemer de werkelijke door Thermo King gemaakte kosten

verschuldigd. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten

zullen eveneens door afnemer verschuldigd zijn aan Thermo King.

Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente

verschuldigd conform artikel 5.2.

5.4 In geval van niet tijdige betaling door afnemer is Thermo King tevens

gerechtigd haar diensten c.q. leveringen met onmiddellijke ingang stop

te zetten. Thermo King is in geen geval aansprakelijk voor eventuele

als gevolg van deze stopzetting door afnemer geleden of te lijden

schade.

5.5 Indien afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen

jegens Thermo King heeft voldaan, is Thermo King gerechtigd de

garantiebepalingen en andere verplichtingen van Thermo King

voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige

betaling door afnemer heeft plaatsgevonden.

5.6 Betalingen door afnemer worden geacht te zijn geschied ter

voldoening van de uit hoofde van of in verband met de overeenkomst

verschuldigde kosten, vervolgens de verschuldigde rente en tenslotte

van de (resterende) factuurbedragen, waarbij de oudste factuur als

eerste wordt verrekend.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Thermo King is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te

schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien:

- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of

niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst aan Thermo King ter kennis

gekomen omstandigheden Thermo King goede grond geven te

vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen;

- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit

de overeenkomst en deze zekerheid binnen de door Thermo King

verzochte termijn uitblijft of onvoldoende is; of

- door vertraging aan de zijde van afnemer niet langer van Thermo

King kan worden gevergd dat Thermo King de overeenkomst tegen

de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Thermo King bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk

te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien

aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er

zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat

ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet

van Thermo King kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Thermo King op afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6.4 Indien Thermo King tot opschorting of ontbinding overgaat, is Thermo

King op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade van

afnemer, welke daardoor is ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is, is afnemer

gehouden de door Thermo King ter zake geleden en nog te lijden

schade te vergoeden.

6.6 In geval van liquidatie, van (de aanvraag van) surseance van betaling

of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag

niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van afnemer, van

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor afnemer niet

langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Thermo King

gerechtigd om de overeenkomst terstond en met directe ingang op

te zeggen dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden,

zonder enige verplichting voor Thermo King tot schadevergoeding aan

afnemer. De vorderingen van Thermo King op afnemer zijn in dat geval

onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6.7 Indien afnemer een overeenkomst ontbind c.q. een geplaatste order

geheel of gedeeltelijk annuleert, is afnemer gehouden de diensten die

door Thermo King werden verricht alsmede de daarvoor bestelde of

gereedgemaakte zaken c.q. producten, vermeerdert met de eventuele

aan-, afvoer- en/of afleveringskosten daarvan, alsmede de voor de

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal

aan Thermo King te vergoeden.

 

Artikel 7. Medewerking door afnemer

7.1 Afnemer zal aan Thermo King steeds tijdig alle voor een behoorlijke

uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of

inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan Thermo King

verlenen.

7.2 Indien afnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijke gegevens, apparatuur, software of medewerkers niet,

niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van

Thermo King stelt of indien afnemer op andere wijze ter zake niet aan

zijn verplichtingen voldoet, heeft Thermo King het recht tot gehele of

gedeeltelijke opschorting en buitengerechtelijke ontbinding van de

overeenkomst en heeft Thermo King het recht om de daardoor voor

Thermo King ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in

rekening te brengen aan afnemer, een en ander onverminderd het

recht van Thermo King tot uitoefening van enig ander recht dat Thermo

King op grond van de onderhavige algemene voorwaarden of de wet

toekomt.

 

Artikel 8. Levering en risico

8.1 Alle overeengekomen (leverings-)termijnen zijn vastgesteld op

grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij

Thermo King bekend waren. De levertijd gaat pas in wanneer tussen

Thermo King en afnemer over alle commerciële en technische details

overeenstemming is bereikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor

de uitvoering van de opdracht is voldaan en afnemer zijn bestaande

betalingsverplichtingen jegens Thermo King is nagekomen.

8.2 De afleverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging of

overeenkomst is altijd een indicatie. Thermo King is niet aansprakelijk

voor schade als gevolg van latere levering of uitvoering van diensten.

8.3 Als er sprake is van meerwerk, dan wordt de levertijd verlengd met de

tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)

leveren en om het meerwerk te verrichten.

8.4 Overschrijding van de overeengekomen afleverdatum geeft afnemer

in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is

overeengekomen. Afnemer vrijwaart Thermo King in dat geval voor

elke aanspraak van derden.

8.5 Op het moment van feitelijke aflevering van het koelproduct en/of

andere materialen bij afnemer of bij door afnemer opgegeven derden,

zijn verlies van of schade aan het koelproduct en/of materialen voor

risico van afnemer, ook al is de eigendom nog niet overgegaan.

8.6 Als afnemer het koelproduct, opties, accessoires en/of materialen,

om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt, dient hij niettemin

de overeengekomen prijs te voldoen en gaat het risico van verlies of

schade op afnemer over. Thermo King zal het koelproduct, opties,

accessoires en/of materialen in dat geval opslaan voor rekening en

risico van afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade van Thermo

King die uit het niet afnemen voortvloeit.

8.7 Thermo King zal afnemer schriftelijk informeren indien de

vermoedelijke afleverdatum met meer dan 4 weken overschreden

zal worden en daarbij aangeven wat de nieuwe vermoedelijke

afleverdatum is. Afnemer heeft alleen het recht de overeenkomst te

ontbinden, indien:

- de nieuwe afleverdatum meer dan 6 maanden later is dan de

oorspronkelijke afleverdatum; en

- Thermo King geen vervangend koelproduct ter beschikking heeft

gesteld; en

- afnemer Thermo King schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.8 Indien de vertraging van de levering of werkzaamheden het gevolg is

van omstandigheden die niet aan Thermo King te wijten zijn, vervalt

het recht van afnemer om de overeenkomst te ontbinden alsmede

van Thermo King nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Evenmin is Thermo King in dat geval aansprakelijk voor verliezen

of schade van afnemer. Indien de geïndiceerde levertijd wordt

overschreden, zal de levertijd worden verlengd met de tijdsduur van

de vertraging. Eventuele door afnemer verstrekte zekerheden zullen

dienovereenkomstig worden verlengd.

8.9 Nadat feitelijke aflevering heeft plaatsgevonden, kunnen partijen de

overeenkomst niet meer ontbinden of vernietigen, met uitzondering

van de situatie dat Thermo King een beroep doet op het recht

van reclame (artikel 7:39 BW) en in dat kader het geleverde

product inclusief materialen, opties en/of accessoires van afnemer

terugvordert.

8.10 In geval van reparatie of montage draagt afnemer zorg voor het tijdig

aanleveren van de voertuigen of objecten bij de overeengekomen

Thermo King werkplaats. Indien reparatie of montage plaatsvindt bij

derden of bij afnemer, draagt afnemer om-niet zorg voor een adequate

ruimte en een ongehinderde toegang voor personeel van Thermo King.

8.11 Indien reparatie of montage plaatsvindt bij afnemer of een derde, is

afnemer aansprakelijk voor schade welke door Thermo King wordt

geleden, onder meer (maar niet uitsluitend) in geval van diefstal en

tenietgaan van eigendommen van Thermo King. Tevens vrijwaart

afnemer Thermo King in dat geval voor elke aanspraak van derden.

 

Artikel 9. Onderhoud

9.1 Afnemer heeft de plicht het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s)

stipt in overeenstemming met installatie-, bedienings- en andere door

Thermo King verstrekte voorschriften en aanbevelingen te gebruiken

en de daarbij behorende controles nauwgezet in acht te nemen. Indien

afnemer niet aan de betreffende verplichting voldoet is Thermo King

nimmer aansprakelijk voor door afnemer geleden schade, is afnemer

aansprakelijk voor door Thermo King geleden schade en vrijwaart

afnemer Thermo King voor eventuele aanspraken van derden.

9.2 De door Thermo King te leveren koelproducten, optie(s) en/of

accessoire(s) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor

transport over land, het spoor en ferry.

9.3 Indien de omstandigheden, stalling of gebruik van in het

onderhoudscontract opgenomen objecten wijzigen, dient Thermo

King hiervan binnen 14 dagen door afnemer schriftelijk op de hoogte

te worden gesteld. In dat geval heeft Thermo King het recht de

overeengekomen prijs voor het onderhoud dienovereenkomstig aan te

passen.

9.4 Bij storingen van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) dient

afnemer Thermo King per ommegaande (uiterlijk binnen 24 uur na

ontdekking door afnemer, althans binnen 24 uur nadat afnemer de

storing redelijkerwijs had kunnen ontdekken) op de hoogte te stellen

en verplicht afnemer zich al het noodzakelijke te doen om eventuele

schade te beperken.

9.5 Bij reparaties in het buitenland dienen de onderdelen die zijn

vervangen alsmede de reparatiefactuur door afnemer aan Thermo

King ter controle te worden aangeboden. Bij gebreke hiervan komt

de reparatie voor rekening van afnemer en valt deze niet onder het

onderhoudscontract.

9.6 Als door externe oorzaken, uitwendige beschadigingen, onjuiste

bediening of verkeerd gebruik de goede werking van het koelproduct,

optie(s) en/of accessoire(s) wordt verstoord, of als gevolg daarvan

reparatie of vervanging van onderdelen noodzakelijk is, komt de

reparatie voor rekening van afnemer en valt deze niet onder het

onderhoudscontract.

9.7 De inspectiebeurten en reparaties in Nederland vinden plaats in

Thermo King werkplaatsen dan wel op locatie, op de gebruikelijke

werktijden tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.30

uur tot 17.30 uur). Noodzakelijke reparaties in het buitenland vinden

plaats door een door Thermo King International Ltd erkende dealer en

uitsluitend nadat voor de reparatie schriftelijk toestemming is gegeven

door Thermo King. Inspectiebeurten en reparaties buiten de hiervoor

vermelde gebruikelijke werktijden tijdens kantooruren vallen niet onder

het onderhoudscontract en de daarmee gemoeide kosten worden

door Thermo King apart aan afnemer in rekening gebracht. Transport

van het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) van en naar een

Thermo King werkplaats of een erkende dealer geschiedt in dat geval

voor rekening en risico van afnemer.

9.8 Thermo King bericht afnemer in welke maand het koelproduct

geïnspecteerd dient te worden. Indien het koelproduct niet in de

aangegeven maand ter inspectie aan Thermo King wordt aangeboden

of ter beschikking wordt gesteld, is Thermo King gerechtigd, de

daaropvolgende inspectiebeurt, alsmede de uit het achterstallig

onderhoud voortkomende kosten op afnemer te verhalen. Ook

buitenlandse reparaties komen in dat geval voor rekening en risico van

afnemer.

9.9 Een onderhoudsovereenkomst eindigt van rechtswege op de

overeengekomen einddatum.

9.10 Alleen in geval van total loss of diefstal van het koelproduct is

afnemer gerechtigd tot eenzijdige tussentijdse beëindiging van een

onderhoudsovereenkomst zonder opzegtermijn over te gaan. Afnemer

is in dat geval gehouden per ommegaande (uiterlijk binnen 24 uur

na ontdekking door afnemer, althans binnen 24 uur nadat afnemer

de total loss of diefstal redelijkerwijs had kunnen ontdekken) de total

loss of diefstal te melden door middel van een aangetekend schrijven

aan Thermo King. In dat geval is afnemer gehouden de prijs voor

onderhoud van het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) door

te betalen tot het einde van het kwartaal waarin Thermo King door

afnemer op de hoogte is gesteld.

9.11 Tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst door

afnemer om andere redenen dan total loss of diefstal is louter mogelijk

met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

In dat geval is afnemer aan Thermo King een zonder nadere

ingebrekestelling direct opeisbare schadeloosstelling verschuldigd

ter hoogte van 25% van de onderhoudsprijs (excl. BTW) over de

resterende oorspronkelijke looptijd van het onderhoudscontract.

9.12 Thermo King is gerechtigd de onderhoudsovereenkomst terstond,

zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te

ontbinden:

- indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt; of

- in geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement aan de

zijde van afnemer; of

- het bedrijf van afnemer is stilgelegd, ongeacht de oorzaak hiervan.

De vorderingen van Thermo King op afnemer zijn in de hiervoor

vermelde gevallen onmiddellijk en volledig opeisbaar. Tevens

hebben in dat geval de door afnemer verrichte betalingen te gelden

als voldoening voor de door Thermo King verrichte prestaties,

onverminderd het recht van Thermo King op vergoeding van

kosten, schaden en interesten. Voorts is Thermo King in de

hiervoor genoemde gevallen niet gehouden tot betaling van enige

schadevergoeding aan afnemer.

 

Artikel 10. Voorbehoud van eigendom en rechten

10.1 Alle aan afnemer door Thermo King en/of derde(n) geleverde zaken,

waaronder (maar niet uitsluitend) het koelproduct en aanverwante

materialen, blijven eigendom van Thermo King en/of deze derde(n),

totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is uit hoofde van de

overeenkomst, evenals alle overige bedragen die afnemer wegens het

tekortschieten in een betalingsverplichting verschuldigd is, inclusief

aan afnemer in rekening gebrachte opslagkosten, rente en/of (buiten)

gerechtelijke incassokosten, volledig aan Thermo King zijn voldaan.

10.2 Afnemer is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald,

aan derden te vervreemden, te verpanden, of enig beperkt recht hierop

te vestigen.

10.3 Thermo King is gerechtigd het koelproduct en/of materialen terug te

(doen) halen van de plaats waar deze zich bevindt/bevinden, indien

afnemer in verzuim is of indien Thermo King goede grond heeft te

vrezen dat aan de op afnemer rustende betalingsverplichtingen niet zal

worden voldaan.

10.4 Indien reeds montage van het koelproduct of onderdelen heeft

plaatsgevonden, is Thermo King gerechtigd het koelproduct of de

onderdelen te demonteren.

10.5 De kosten van terughalen en/of demontage in de zin van artikel 10.3

respectievelijk 10.4 zijn voor rekening van afnemer.

10.6 In geval afnemer, ondanks dat hij daartoe verplicht is, niet meewerkt

aan het onder punt 10.4 genoemde, dan wel demontage onmogelijk

maakt, wordt de nieuw gevormde zaak (indien van toepassing inclusief

voertuig) geacht in zijn geheel aan Thermo King te zijn verpand.

 

Artikel 11. Zekerheid stellen

11.1 Afnemer is verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Thermo King

binnen vijf werkdagen zekerheid te stellen voor de nakoming van de

verplichtingen van afnemer jegens Thermo King middels het vestigen

van een eerste pandrecht op aan afnemer in eigendom toebehorende

roerende zaken en/of vorderingen van afnemer op derden, dan wel

middels afgifte van een bankgarantie ten gunste van Thermo King.

11.2 Indien afnemer niet (tijdig) aan de in artikel 11.1 genoemde verplichting

voldoet, worden de vorderingen van Thermo King direct opeisbaar en

heeft Thermo King het recht de nakoming van haar verplichtingen op

te schorten.

11.3 Indien buiten de schuld van Thermo King vertraging optreedt in de

levering door Thermo King, is afnemer gehouden de zekerheidstelling

dienovereenkomstig te verlengen.

 

Artikel 12. Feitelijke ingebruikname en het recht van reclame

12.1 De eindgebruiker mag het koelproduct pas in gebruik nemen nadat de

inbedrijfstelling door Thermo King, of door Thermo King aangewezen

derde(n), heeft plaatsgevonden. Bij deze inbedrijfstelling wordt een

logboek aangemaakt, dat aan de eindgebruiker ter hand gesteld wordt.

Thermo King registreert het logboek op nummer van het koelproduct

en op naam van de eindgebruiker. Door afgifte van het logboek staat

tussen partijen en afnemer vast dat op de dag van inbedrijfstelling het

koelproduct deugdelijk functioneert en de montage op juiste wijze heeft

plaatsgevonden, zodat het koelproduct gebruiksklaar is. Afnemer heeft

de plicht de eindgebruiker tijdig van deze regels inzake inbedrijfstelling

op de hoogte te stellen.

12.2 Afnemer is verplicht direct na ontvangst te controleren of de diensten

en leveringen door Thermo King conform de overeenkomst zijn

geschied en zich te vergewissen van de deugdelijke werking van het

koelproduct en van de juiste instellingen voor gebruik. Afnemer is

gerechtigd deze controle door de eindgebruiker te laten uitvoeren.

12.3 Reclames ter zake van het niet naar behoren functioneren van het

koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) moeten binnen 10 dagen na

levering aan afnemer schriftelijk aan Thermo King te worden gemeld.

Bij verstrijken van de termijn zonder melding wordt afnemer geacht

de levering zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en

aanvaard. Gebreken die na de reclameperiode van 10 dagen worden

geconstateerd, zijn voor rekening en risico van afnemer, tenzij de

garantiebepalingen van toepassing zijn.

12.4 Indien het koelproduct of een onderdeel niet naar behoren

functioneert, is de eindgebruiker verplicht de schade aan het

koelproduct of onderdeel te beperken. Het reclamerecht en de garantie

vervallen door voortgezet gebruik door afnemer en/of eindgebruiker.

Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker van deze regel op de hoogte

te stellen.

12.5 De bewijslast van het niet naar behoren functioneren van het

koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s), alsmede de vermeende

onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden door Thermo King, ligt

bij afnemer. Afnemer is verplicht na reclameren alle medewerking

aan Thermo King te verlenen om de klacht op gegrondheid te

onderzoeken. Indien de klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de

kosten van onderzoek voor rekening van afnemer.

12.6 Indien afnemer zaken aan het koelproduct of onderdelen aanbrengt of

wijzigt of door derden laat aanbrengen of wijzigen, is dat voor rekening

en risico van afnemer, ook indien die wijzigingen plaats vinden vóór de

inbedrijfstelling. Indien hierdoor de werking van het koelproduct wordt

beïnvloed, leidt dit tot verval van het recht van reclame, de garantie

en/of tot het opschorten van de onderhoudsverplichting, zulks ter

beoordeling van Thermo King.

12.7 Thermo King is gerechtigd, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk

is, het koelproduct of onderdelen daarvan, terug te nemen en/of te

vervangen. De eindgebruiker en afnemer zijn gehouden hieraan

volledige medewerking te verlenen en afnemer is in dat geval niet

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Thermo King is in dit geval

nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan

eindgebruiker en afnemer. Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker

tijdig van deze regel op de hoogte te stellen.

12.8 Thermo King stelt de eindgebruiker een gebruikershandleiding in de

Nederlandse of Engelse taal ter hand. De eindgebruiker is verplicht de

voorschriften in die handleiding op te volgen. Afnemer heeft de plicht

de eindgebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

12.9 Indien afnemer verzuimt conform het onderhavige artikel de

eindgebruiker tijdig op de hoogte te stellen vrijwaart afnemer Thermo

King tegen eventuele aanspraken van de eindgebruiker en/of derden.

 

Artikel 13. Garantie

13.1 Thermo King geeft garantie op de door haar geleverde producten en

diensten, waarvan is gebleken dat die ondeugdelijk zijn als gevolg van

ondeugdelijk ontwerp, materiaal of bewerking.

13.2 Thermo King geeft uitsluitend garantie op zaken c.q. producten en/

of diensten die door Thermo King geleverd zijn. Er kan door afnemer

uitsluitend een beroep op de garantie worden gedaan, indien afnemer

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden volledig

is nagekomen, en de schade is ontstaan, terwijl het koelproduct onder

normale omstandigheden binnen de normale bedrijfsuitoefening van

de eindgebruiker en met naleving van de gebruikershandleiding is

gebruikt.

13.3 Er kan geen beroep worden gedaan op de garantie indien het

defect c.q. het gebrek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door

onjuist, onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik door afnemer of

een derde, gebruik anders dan waarvoor het product is bedoeld,

onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval of slijtage of

als de onderhoudsschema’s door afnemer niet zijn gevolgd. Tevens

kan geen beroep worden gedaan op de garantie indien reparaties

aan het koelproduct of onderdeel zijn uitgevoerd of onderdelen zijn

geïnstalleerd door afnemer, eindgebruiker of door derden, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermo King.

13.4 De garantietermijn voor nieuwe koelproducten is de periode

van één jaar na de inbedrijfstelling, tenzij de fabrikant een

andere garantieperiode afgeeft. In dit laatste geval geldt die

fabrieksgarantieperiode en zijn de door de fabriek gestelde

garantievoorwaarden van toepassing. Voor gebruikte koelproducten

geldt geen garantie, tenzij daarover door Thermo King en afnemer

voorafgaande aan de levering schriftelijk andere afspraken zijn

gemaakt.

13.5 Een defect dient binnen twee werkdagen na het ontdekken schriftelijk

aan Thermo King te worden gemeld.

13.6 Het recht op garantie vervalt bij niet tijdig melden van gebrek of

schade, maar in elk geval na verstrijken van de garantietermijn.

13.7 De garantie van Thermo King houdt in dat Thermo King het

koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) kosteloos zal repareren of

vervangen (zulks ter beoordeling van Thermo King), tot een maximum

van het aankoopbedrag van het koelproduct, de optie(s) en/of

accessoire(s). De kosten die daarboven uit gaan alsmede alle overige

kosten, waaronder maar niet uitsluitend transportkosten of kosten van

vervangend vervoer, zijn niet voor rekening van Thermo King.

13.8 Thermo King bepaalt waar en wanneer de garantiewerkzaamheden

plaatsvinden.

13.9 Een beroep op garantie komt uitsluitend toe aan de (rechts)persoon

die aantoont de rechtmatige eigenaar van het koelproduct te zijn.

13.10 Indien de garantiewerkzaamheden niet door Thermo King zelf worden

uitgevoerd, zal afnemer de beschadigde en onder garantie vervangen

zaken ter inspectie aanbieden aan Thermo King.

13.11 Op onder de garantie gerepareerde of vervangen onderdelen wordt

garantie gegeven tot het eind van de oorspronkelijke garantieperiode.

13.12 Ter zake van de installatiewerkzaamheden, omvat de garantie

van Thermo King uitsluitend de deugdelijke uitvoering van die

overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Thermo King is in alle gevallen beperkt tot

nakoming van de garantieverplichtingen.

14.2 Thermo King sluit alle andere aansprakelijkheid voor schade en kosten

uit, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, bedrijfsschade,

vertragings- of stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen,

verminderde goodwill, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens

derden, en schade die het gevolg is van een defect waar de garantie

op van toepassing is. Thermo King is nimmer aansprakelijk voor

verliezen van koel- en smeermiddelen of eventuele gevolgen daarvan.

Eventuele milieuschades bij reparaties buiten de Thermo King

werkplaatsen zijn voor rekening en risico van afnemer.

14.3 Thermo King is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Thermo King is uitgegaan van door of namens

afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Thermo King

is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien

en voor zover afnemer niet heeft gehandeld conform de door Thermo

King verstrekte (veiligheids-)instructies.

14.4 Aansprakelijkheid van Thermo King kan in alle gevallen slechts

ontstaan indien afnemer Thermo King onverwijld en deugdelijk

schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering

van de tekortkoming wordt gesteld, en Thermo King ook na die

termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van

de overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat Thermo King in staat is adequaat te reageren.

14.5 Indien voor het functioneren van koelproducten, optie(s) en/of

accessoire(s) ondersteunende materialen of diensten van derden

noodzakelijk zijn, is Thermo King niet aansprakelijk voor het niet

deugdelijk functioneren van die ondersteunende materialen of

het niet deugdelijk uitvoeren van die ondersteunende diensten en

evenmin voor de schade of kosten die daarvan het gevolg zijn. Onder

ondersteunende diensten wordt onder meer (maar niet uitsluitend)

begrepen elektriciteits-, telecom-, internet- en radioverbindingen,

netwerken, computers en servers en inschakeling van diensten van

derden of derden-deskundigen. Indien afnemer de leverancier van de

ondersteunende materialen en/of diensten voor schade aansprakelijk

stelt, wordt Thermo King door afnemer gevrijwaard van alle schades

en kosten die hieruit voor Thermo King voortvloeien.

14.6 Thermo King is niet aansprakelijk voor kosten en schade die

ontstaan als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld

te wijten zijn. Indien de overeengekomen levertijd daardoor wordt

overschreden, zal de levertijd worden verlengd met de tijdsduur van

de vertraging. Eventuele door afnemer verstrekte zekerheden zullen

dienovereenkomstig worden verlengd.

14.7 Indien Thermo King toerekenbaar tekortschiet in het verrichten van

werkzaamheden, dan blijft de aansprakelijkheid van Thermo King

te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Thermo King voor de

betreffende werkzaamheden of onderhoud aan afnemer in rekening

is gebracht gedurende het jaar voorafgaande aan de vermeende

tekortkoming door Thermo King.

14.8 Thermo King is niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van derden

uit welke hoofde dan ook en evenmin voor verlies of beschadiging

van zaken die aan afnemer toebehoren en aan Thermo King ter

beschikking zijn gesteld.

14.9 Voertuigen of andere objecten welke ter reparatie, installatie en/of

inspectie aan Thermo King zijn aangeboden blijven voor rekening

en risico van afnemer en/of de eigenaar, zelfs indien deze zich op

het terrein van Thermo King bevinden. Thermo King is terzake niet

aansprakelijk voor schade aan de betreffende voertuigen of andere

objecten, waaronder (maar niet uitsluitend) schade als gevolg van

diefstal en/of beschadiging.

14.10 Afnemer vrijwaart Thermo King van alle aanspraken op

schadevergoeding door derden, waarvoor de aansprakelijkheid van

Thermo King in deze algemene voorwaarden is uitgesloten, of die

het gevolg zijn van het gebruik van door Thermo King geleverde

koelinstallaties.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Thermo King is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

jegens afnemer indien Thermo King daartoe gehinderd wordt als

gevolg van overmacht en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld van Thermo King.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,

alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop

Thermo King geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thermo

King niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen

in het bedrijf van Thermo King of van derden daaronder begrepen.

Thermo King heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Thermo King zijn verbintenis had moeten

nakomen.

15.3 Thermo King is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht

voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen

gehouden zo spoedig mogelijk in overleg te treden omtrent een

redelijke oplossing voor de ontstane situatie.

15.4 Voor zover Thermo King ten tijde van het intreden van overmacht

zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is

nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is

Thermo King gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te factureren aan opdrachtgever.

 

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendom

16.1 Auteursrechten, modelrechten, merkrechten en andere intellectuele

en/of industriële eigendomsrechten inzake door Thermo King

geleverde en/of geïnstalleerde zaken zijn en blijven eigendom van

Thermo King, alsmede alle rechten inzake tekeningen, berekeningen,

schetsen, technische gegevens en andere specifieke bescheiden.

Indien uit de samenwerking tussen Thermo King en afnemer nieuwe

intellectuele eigendommen ontstaan, komen de rechten daarop toe

aan Thermo King, tenzij daarover vooraf tussen Thermo King en

afnemer schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

16.2 Het is afnemer niet toegestaan informatie en kennis van Thermo

King aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke

voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermo King.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op elk aanbod van Thermo King en iedere overeenkomst tussen

Thermo King en afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die met betrekking tot deze algemene voorwaarden, het

aanbod van Thermo King of overeenkomst(en) tussen Thermo King

en afnemer zullen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde

rechter te Rotterdam, tenzij Thermo King anders beslist.

 

Versie 2015

Hoofdkantoor: Driemanssteeweg 60 | 3084 CB Rotterdam | T. 010-2100666 | E. info@thermoking.nl