Algemene Leveringsvoorwaarden Thermo King Transportkoeling B.V.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Thermo King: Thermo King Transportkoeling B.V., gevestigd te (3084 CB) Rotterdam aan de Driemanssteeweg 60; Afnemer: de (rechts)persoon aan wie een aanbod van Thermo King is gericht, met wie Thermo King een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie een rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan door Thermo King aan deze (rechts)persoon goederen of diensten worden geleverd; Overeenkomst: de koop-, installatie-, reparatie- en/of onderhoudsovereenkomst tussen Thermo King en afnemer met betrekking tot door Thermo King aan afnemer te leveren zaken c.q. producten en/of diensten. Aanbod: een door Thermo King opgemaakte schriftelijke omschrijving met prijsopgave van een koelproduct, optie(s), accessoire(s), reserveonderdelen, reparatie-, onderhouds- en/of montagewerkzaamheden dan wel een combinatie daarvan, gericht aan afnemer. Koelproduct: het product dat Thermo King levert op basis van de overeenkomst. Installatie: de werkzaamheden om het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s)) aan te sluiten op het te koelen object dan wel te plaatsen op de daartoe bestemde plek. Eindgebruiker: de (rechts)persoon, die het koelproduct als eerste feitelijk in gebruik neemt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Thermo King en/of iedere overeenkomst tussen Thermo King en afnemer.

2.2 Thermo King is niet gebonden aan algemene voorwaarden waarvan afnemer zich bedient, tenzij Thermo King deze algemene voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Thermo King en afnemer zijn overeengekomen. Indien bepalingen in de orderbevestiging strijdig zijn met deze voorwaarden, prevaleert de orderbevestiging.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal vervangen worden door een door partijen in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen heeft.

2.5 De afnemer met wie op basis van deze algemene voorwaarden een overeenkomst wordt gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later gesloten overeenkomsten

tussen Thermo King en afnemer.

 

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1 Ieder aanbod van Thermo King is vrijblijvend, tenzij door Thermo King schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens afnemer aan Thermo King opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Thermo King zijn aanbod en andere uitingen baseert.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra Thermo King een orderbevestiging aan afnemer heeft verstuurd en afnemer deze orderbevestiging of een duplicaat hiervan ondertekend door afnemer heeft geretourneerd aan Thermo King, dan wel doordat Thermo King een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Thermo King heeft het recht de overeenkomst zonder opzegtermijn en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien afnemer onjuiste gegevens heeft verstrekt of er gegevens van afnemer bekend worden die, waren deze gegevens bekend geweest bij Thermo King bij het aangaan van de overeenkomst, tot weigering van het aangaan van een overeenkomst zouden hebben geleid.

3.5 Thermo King behoudt zich het recht voor, indien zich een omstandigheid als genoemd onder punt 3.4 voordoet, alle reeds door Thermo King gemaakte kosten aan afnemer in rekening te brengen.

 

Artikel 4. Inhoud overeenkomst

4.1 De inhoud van de overeenkomst bestaat uit de gegevens zoals vermeld in de orderbevestiging en deze algemene voorwaarden. 4.2 Indien ook installatie van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) tussen Thermo King en afnemer wordt overeengekomen, wordt dit schriftelijk in de orderbevestiging vermeld. Bij gebreke hiervan is Thermo King niet gehouden tot installatie.

4.3 Indien sprake is van een onderhoudsovereenkomst tussen Thermo King en afnemer worden de koelproducten, optie(s) en/of accessoire(s) die onder de onderhoudsovereenkomst vallen, alsmede het aantal inspecties per jaar en het aantal gebruiksuren waarop het onderhoud betrekking heeft, vastgelegd en gespecificeerd in het onderhoudscontract. Het onderhoud omvat periodieke inspecties en reparaties of vervanging van onderdelen en (smeer)middelen. Het onderhoud heeft geen betrekking op reparaties als gevolg van oxydatie of schades.

4.4 Thermo King is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, indien Thermo King meer werkzaamheden voor afnemer heeft verricht dan is overeengekomen, waaronder (maar niet uitsluitend) in geval van wachttijden voor monteurs. Het meerwerk wordt berekend conform het dan geldende

(over-)uurtarief en prijzen voor de gebruikte materialen. Het overschrijden van het gebruiksuren, vastgelegd in de onderhoudsovereenkomst, zal aanleiding zijn voor het vorderen van een achterstallige vergoeding. Deze vergoeding zal in overeenstemming zijn met het teveel aantal gebruiksuren van het koelproduct, ten opzichte van het gecontracteerd aantal gebruiksuren. Eventuele van overheidswege oplegde heffingen worden volledig doorgerekend aan de afnemer, ook wanneer deze niet in de onderhoudsovereenkomst zijn beschreven.

4.5 Thermo King heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen met betrekking tot technische specificaties, de levertijd en de montagewerkzaamheden van het koelproduct, optie(s) of accessoire(s).Tevens is Thermo King gerechtigd wijzigingen in arbeidslonen en (materiaal)kosten met betrekking tot het aanbod en de werkzaamheden, geheel door te berekenen aan afnemer. Deze wijzigingen, alsmede het onder 4.4 genoemde meerwerk, geven afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Afnemer vrijwaart Thermo King voor elke aanspraak van derden (zoals een eindgebruiker) met betrekking tot het gebruik door Thermo King van door of namens afnemer verstrekte informatie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, specificaties, materialen, monsters, modellen, en/of gebruiksdoeleinden.

 

Artikel 5. Prijs en Betaling

5.1 Alle prijzen van door Thermo King te leveren zaken c.q. producten en/of diensten zijn exclusief meerwerk, transportkosten, BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Afnemer

is gehouden het volledige factuurbedrag binnen 30 dagen na de factuurdatum aan Thermo King te betalen, tenzij blijkt dat Thermo King schriftelijk akkoord is gegaan met een andere betalingstermijn dan 30 dagen. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling over te gaan.

5.2 Indien afnemer de aan Thermo King verschuldigde bedragen niet tijdig heeft betaald, is afnemer, zonder dat ingebrekestelling vereist is, over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd aan Thermo King, onverminderd het recht van Thermo King de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW bij afnemer in rekening te brengen.

5.3 Indien afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft een factuur van Thermo King te voldoen, is Thermo King gerechtigd de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens gehouden is tot vergoeding van alle door Thermo King gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Thermo King echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt welke kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren, is afnemer de werkelijke door Thermo King gemaakte kosten verschuldigd. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens door afnemer verschuldigd zijn aan Thermo King. Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd conform artikel 5.2.

5.4 In geval van niet tijdige betaling door afnemer is Thermo King tevens gerechtigd haar diensten c.q. leveringen met onmiddellijke ingang stop te zetten. Thermo King is in geen geval aansprakelijk voor eventuele als gevolg van deze stopzetting door afnemer geleden of te lijden schade.

5.5 Indien afnemer niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Thermo King heeft voldaan, is Thermo King gerechtigd de garantiebepalingen en andere verplichtingen van Thermo King voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling door afnemer heeft plaatsgevonden.

5.6 Betalingen door afnemer worden geacht te zijn geschied ter voldoening van de uit hoofde van of in verband met de overeenkomst verschuldigde kosten, vervolgens de verschuldigde rente en tenslotte van de (resterende) factuurbedragen, waarbij de oudste factuur als eerste wordt verrekend.

 

Artikel 6. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Thermo King is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien:

- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst aan Thermo King ter kennis gekomen omstandigheden Thermo King goede grond geven te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen;

- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid binnen de door Thermo King verzochte termijn uitblijft of onvoldoende is; of

- door vertraging aan de zijde van afnemer niet langer van Thermo King kan worden gevergd dat Thermo King de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Thermo King bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Thermo King kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thermo King op afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6.4 Indien Thermo King tot opschorting of ontbinding overgaat, is Thermo King op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade van afnemer, welke daardoor is ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is, is afnemer gehouden de door Thermo King ter zake geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

6.6 In geval van liquidatie, van (de aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Thermo King gerechtigd om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enige verplichting voor Thermo King tot schadevergoeding aan afnemer. De vorderingen van Thermo King op afnemer zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.

6.7 Indien afnemer een overeenkomst ontbind c.q. een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, is afnemer gehouden de diensten die door Thermo King werden verricht alsmede de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken c.q. producten, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en/of afleverings-kosten daarvan, alsmede de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Thermo King te vergoeden.

 

Artikel 7. Medewerking door afnemer

7.1 Afnemer zal aan Thermo King steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan Thermo King verlenen.

7.2 Indien afnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, software of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Thermo King stelt of indien afnemer op andere wijze ter zake niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Thermo King het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting en buitengerechtelijke ontbinding van de

overeenkomst en heeft Thermo King het recht om de daardoor voor Thermo King ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan afnemer, een en ander onverminderd het

recht van Thermo King tot uitoefening van enig ander recht dat Thermo King op grond van de onderhavige algemene voorwaarden of de wet toekomt.

 

Artikel 8. Levering en risico

8.1 Alle overeengekomen (leverings-)termijnen zijn vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Thermo King bekend waren. De levertijd gaat pas in wanneer tussen

Thermo King en afnemer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan en afnemer zijn bestaande

betalingsverplichtingen jegens Thermo King is nagekomen.

8.2 De afleverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging of overeenkomst is altijd een indicatie. Thermo King is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van latere levering of uitvoering van diensten.

8.3 Als er sprake is van meerwerk, dan wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

8.4 Overschrijding van de overeengekomen afleverdatum geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Afnemer vrijwaart Thermo King in dat geval voor elke aanspraak van derden.

8.5 Op het moment van feitelijke aflevering van het koelproduct en/of andere materialen bij afnemer of bij door afnemer opgegeven derden, zijn verlies van of schade aan het koelproduct en/of materialen voor

risico van afnemer, ook al is de eigendom nog niet overgegaan.

8.6 Als afnemer het koelproduct, opties, accessoires en/of materialen, om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt, dient hij niettemin de overeengekomen prijs te voldoen en gaat het risico van verlies of

schade op afnemer over. Thermo King zal het koelproduct, opties, accessoires en/of materialen in dat geval opslaan voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade van Thermo

King die uit het niet afnemen voortvloeit.

8.7 Thermo King zal afnemer schriftelijk informeren indien de vermoedelijke afleverdatum met meer dan 4 weken overschreden zal worden en daarbij aangeven wat de nieuwe vermoedelijke afleverdatum is. Afnemer heeft alleen het recht de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de nieuwe afleverdatum meer dan 6 maanden later is dan de oorspronkelijke afleverdatum; en

- Thermo King geen vervangend koelproduct ter beschikking heeft gesteld; en

- afnemer Thermo King schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

8.8 Indien de vertraging van de levering of werkzaamheden het gevolg is van omstandigheden die niet aan Thermo King te wijten zijn, vervalt het recht van afnemer om de overeenkomst te ontbinden alsmede van Thermo King nakoming van de overeenkomst te vorderen. Evenmin is Thermo King in dat geval aansprakelijk voor verliezen of schade van afnemer. Indien de geïndiceerde levertijd wordt

overschreden, zal de levertijd worden verlengd met de tijdsduur van de vertraging. Eventuele door afnemer verstrekte zekerheden zullen dienovereenkomstig worden verlengd.

8.9 Nadat feitelijke aflevering heeft plaatsgevonden, kunnen partijen de overeenkomst niet meer ontbinden of vernietigen, met uitzondering van de situatie dat Thermo King een beroep doet op het recht

van reclame (artikel 7:39 BW) en in dat kader het geleverde product inclusief materialen, opties en/of accessoires van afnemer terugvordert.

8.10 In geval van reparatie of montage draagt afnemer zorg voor het tijdig aanleveren van de voertuigen of objecten bij de overeengekomen Thermo King werkplaats. Indien reparatie of montage plaatsvindt bij

derden of bij afnemer, draagt afnemer om-niet zorg voor een adequate ruimte en een ongehinderde toegang voor personeel van Thermo King.

8.11 Indien reparatie of montage plaatsvindt bij afnemer of een derde, is afnemer aansprakelijk voor schade welke door Thermo King wordt geleden, onder meer (maar niet uitsluitend) in geval van diefstal en tenietgaan van eigendommen van Thermo King. Tevens vrijwaart afnemer Thermo King in dat geval voor elke aanspraak van derden.

 

Artikel 9. Onderhoud

9.1 Afnemer heeft de plicht het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) stipt in overeenstemming met installatie-, bedienings- en andere door Thermo King verstrekte voorschriften en aanbevelingen te gebruiken en de daarbij behorende controles nauwgezet in acht te nemen. Indien afnemer niet aan de betreffende verplichting voldoet is Thermo King nimmer aansprakelijk voor door afnemer geleden schade, is afnemer aansprakelijk voor door Thermo King geleden schade en vrijwaart afnemer Thermo King voor eventuele aanspraken van derden.

9.2 De door Thermo King te leveren koelproducten, optie(s) en/of accessoire(s) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor transport over land, het spoor en ferry.

9.3 Indien de omstandigheden, stalling of gebruik van in het onderhoudscontract opgenomen objecten wijzigen, dient Thermo King hiervan binnen 14 dagen door afnemer schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. In dat geval heeft Thermo King het recht de overeengekomen prijs voor het onderhoud dienovereenkomstig aan te passen.

9.4 Bij storingen van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) dient afnemer Thermo King per ommegaande (uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking door afnemer, althans binnen 24 uur nadat afnemer de storing redelijkerwijs had kunnen ontdekken) op de hoogte te stellen en verplicht afnemer zich al het noodzakelijke te doen om eventuele schade te beperken.

9.5 Bij reparaties in het buitenland dienen de onderdelen die zijn vervangen alsmede de reparatiefactuur door afnemer aan Thermo King ter controle te worden aangeboden. Bij gebreke hiervan komt de reparatie voor rekening van afnemer en valt deze niet onder het onderhoudscontract.

9.6 Als door externe oorzaken, uitwendige beschadigingen, onjuiste bediening of verkeerd gebruik de goede werking van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) wordt verstoord, of als gevolg daarvan

reparatie of vervanging van onderdelen noodzakelijk is, komt de reparatie voor rekening van afnemer en valt deze niet onder het onderhoudscontract.

9.7 De inspectiebeurten en reparaties in Nederland vinden plaats in Thermo King werkplaatsen dan wel op locatie, op de gebruikelijke werktijden tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.30

uur tot 17.00 uur). Noodzakelijke reparaties in het buitenland vinden plaats door een door Trane Technologies International erkende dealer en uitsluitend nadat voor de reparatie schriftelijk toestemming is gegeven door Thermo King. Inspectiebeurten en reparaties buiten de hiervoor vermelde gebruikelijke werktijden tijdens kantooruren vallen niet onder het onderhoudscontract en de daarmee gemoeide kosten worden door Thermo King apart aan afnemer in rekening gebracht. Transport van het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) van en naar een Thermo King werkplaats of een erkende dealer geschiedt in dat geval voor rekening en risico van afnemer.

9.8 Thermo King bericht afnemer in welke maand het koelproduct geïnspecteerd dient te worden. Indien het koelproduct niet in de aangegeven maand ter inspectie aan Thermo King wordt aangeboden of ter beschikking wordt gesteld, is Thermo King gerechtigd, de daaropvolgende inspectiebeurt, alsmede de uit het achterstallig onderhoud voortkomende kosten op afnemer te verhalen. Ook buitenlandse reparaties komen in dat geval voor rekening en risico van afnemer.

9.9 Een onderhoudsovereenkomst eindigt van rechtswege op de overeengekomen einddatum.

9.10 Alleen in geval van total loss of diefstal van het koelproduct is afnemer gerechtigd tot eenzijdige tussentijdse beëindiging van een onderhoudsovereenkomst zonder opzegtermijn over te gaan. Afnemer is in dat geval gehouden per ommegaande (uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking door afnemer, althans binnen 24 uur nadat afnemer de total loss of diefstal redelijkerwijs had kunnen ontdekken) de total loss of diefstal te melden door middel van een aangetekend schrijven aan Thermo King. In dat geval is afnemer gehouden de prijs voor onderhoud van het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) door te betalen tot het einde van het kwartaal waarin Thermo King door afnemer op de hoogte is gesteld.

9.11 Tussentijdse beëindiging van de onderhoudsovereenkomst door afnemer om andere redenen dan total loss of diefstal is louter mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

In dat geval is afnemer aan Thermo King een zonder nadere ingebrekestelling direct opeisbare schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van 25% van de onderhoudsprijs (excl. BTW) over de resterende oorspronkelijke looptijd van het onderhoudscontract.

9.12 Thermo King is gerechtigd de onderhoudsovereenkomst terstond, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:

- indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt; of

- in geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement aan de zijde van afnemer; of

- het bedrijf van afnemer is stilgelegd, ongeacht de oorzaak hiervan.

De vorderingen van Thermo King op afnemer zijn in de hiervoor vermelde gevallen onmiddellijk en volledig opeisbaar. Tevens hebben in dat geval de door afnemer verrichte betalingen te gelden als voldoening voor de door Thermo King verrichte prestaties, onverminderd het recht van Thermo King op vergoeding van kosten, schaden en interesten. Voorts is Thermo King in de hiervoor genoemde gevallen niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan afnemer.

 

Artikel 10. Voorbehoud van eigendom en rechten

10.1 Alle aan afnemer door Thermo King en/of derde(n) geleverde zaken, waaronder (maar niet uitsluitend) het koelproduct en aanverwante materialen, blijven eigendom van Thermo King en/of deze derde(n), totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst, evenals alle overige bedragen die afnemer wegens het tekortschieten in een betalingsverplichting verschuldigd is, inclusief aan afnemer in rekening gebrachte opslagkosten, rente en/of (buiten) gerechtelijke incassokosten, volledig aan Thermo King zijn voldaan.

10.2 Afnemer is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, aan derden te vervreemden, te verpanden, of enig beperkt recht hierop te vestigen.

10.3 Thermo King is gerechtigd het koelproduct en/of materialen terug te (doen) halen van de plaats waar deze zich bevindt/bevinden, indien afnemer in verzuim is of indien Thermo King goede grond heeft te vrezen dat aan de op afnemer rustende betalingsverplichtingen niet zal worden voldaan.

10.4 Indien reeds montage van het koelproduct of onderdelen heeft plaatsgevonden, is Thermo King gerechtigd het koelproduct of de onderdelen te demonteren.

10.5 De kosten van terughalen en/of demontage in de zin van artikel 10.3 respectievelijk 10.4 zijn voor rekening van afnemer.

10.6 In geval afnemer, ondanks dat hij daartoe verplicht is, niet meewerkt aan het onder punt 10.4 genoemde, dan wel demontage onmogelijk maakt, wordt de nieuw gevormde zaak (indien van toepassing inclusief voertuig) geacht in zijn geheel aan Thermo King te zijn verpand.

 

Artikel 11. Zekerheid stellen

11.1 Afnemer is verplicht op eerste schriftelijk verzoek van Thermo King binnen vijf werkdagen zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van afnemer jegens Thermo King middels het vestigen van een eerste pandrecht op aan afnemer in eigendom toebehorende roerende zaken en/of vorderingen van afnemer op derden, dan wel middels afgifte van een bankgarantie ten gunste van Thermo King.

11.2 Indien afnemer niet (tijdig) aan de in artikel 11.1 genoemde verplichting voldoet, worden de vorderingen van Thermo King direct opeisbaar en heeft Thermo King het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

11.3 Indien buiten de schuld van Thermo King vertraging optreedt in de levering door Thermo King, is afnemer gehouden de zekerheidstelling dienovereenkomstig te verlengen.

 

Artikel 12. Feitelijke ingebruikname en het recht van reclame

12.1 De eindgebruiker mag het koelproduct pas in gebruik nemen nadat de inbedrijfstelling door Thermo King, of door Thermo King aangewezen derde(n), heeft plaatsgevonden. Bij deze inbedrijfstelling wordt een logboek aangemaakt, dat aan de eindgebruiker ter hand gesteld wordt. Thermo King registreert het logboek op nummer van het koelproduct en op naam van de eindgebruiker. Door afgifte van het logboek staat tussen partijen en afnemer vast dat op de dag van inbedrijfstelling het koelproduct deugdelijk functioneert en de montage op juiste wijze heeft plaatsgevonden, zodat het koelproduct gebruiksklaar is. Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker tijdig van deze regels inzake inbedrijfstelling op de hoogte te stellen.

 

12.2 Afnemer is verplicht direct na ontvangst te controleren of de diensten en leveringen door Thermo King conform de overeenkomst zijn geschied en zich te vergewissen van de deugdelijke werking van het

koelproduct en van de juiste instellingen voor gebruik. Afnemer is gerechtigd deze controle door de eindgebruiker te laten uitvoeren.

12.3 Reclames ter zake van het niet naar behoren functioneren van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s) moeten binnen 10 dagen na levering aan afnemer schriftelijk aan Thermo King te worden gemeld. Bij verstrijken van de termijn zonder melding wordt afnemer geacht de levering zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard. Gebreken die na de reclameperiode van 10 dagen worden geconstateerd, zijn voor rekening en risico van afnemer, tenzij de garantiebepalingen van toepassing zijn.

12.4 Indien het koelproduct of een onderdeel niet naar behoren functioneert, is de eindgebruiker verplicht de schade aan het koelproduct of onderdeel te beperken. Het reclamerecht en de garantie vervallen door voortgezet gebruik door afnemer en/of eindgebruiker. Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker van deze regel op de hoogte te stellen.

12.5 De bewijslast van het niet naar behoren functioneren van het koelproduct, optie(s) en/of accessoire(s), alsmede de vermeende onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden door Thermo King, ligt bij afnemer. Afnemer is verplicht na reclameren alle medewerking aan Thermo King te verlenen om de klacht op gegrondheid te onderzoeken. Indien de klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de kosten van onderzoek voor rekening van afnemer.

12.6 Indien afnemer zaken aan het koelproduct of onderdelen aanbrengt of wijzigt of door derden laat aanbrengen of wijzigen, is dat voor rekening en risico van afnemer, ook indien die wijzigingen plaats vinden vóór de inbedrijfstelling. Indien hierdoor de werking van het koelproduct wordt beïnvloed, leidt dit tot verval van het recht van reclame, de garantie en/of tot het opschorten van de onderhoudsverplichting, zulks ter beoordeling van Thermo King.

12.7 Thermo King is gerechtigd, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is, het koelproduct of onderdelen daarvan, terug te nemen en/of te vervangen. De eindgebruiker en afnemer zijn gehouden hieraan volledige medewerking te verlenen en afnemer is in dat geval niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Thermo King is in dit geval nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan

eindgebruiker en afnemer. Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker tijdig van deze regel op de hoogte te stellen.

12.8 Thermo King stelt de eindgebruiker een gebruikershandleiding in de Nederlandse of Engelse taal ter hand. De eindgebruiker is verplicht de voorschriften in die handleiding op te volgen. Afnemer heeft de plicht de eindgebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

12.9 Indien afnemer verzuimt conform het onderhavige artikel de eindgebruiker tijdig op de hoogte te stellen vrijwaart afnemer Thermo King tegen eventuele aanspraken van de eindgebruiker en/of derden.

 

Artikel 13. Garantie

13.1 Thermo King geeft garantie op de door haar geleverde producten en diensten, waarvan is gebleken dat die ondeugdelijk zijn als gevolg van ondeugdelijk ontwerp, materiaal of bewerking.

13.2 Thermo King geeft uitsluitend garantie op zaken c.q. producten en/of diensten die door Thermo King geleverd zijn. Er kan door afnemer uitsluitend een beroep op de garantie worden gedaan, indien afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden volledig is nagekomen, en de schade is ontstaan, terwijl het koelproduct onder normale omstandigheden binnen de normale bedrijfsuitoefening van de eindgebruiker en met naleving van de gebruikershandleiding is gebruikt.

13.3 Er kan geen beroep worden gedaan op de garantie indien het defect c.q. het gebrek geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik door afnemer of een derde, gebruik anders dan waarvoor het product is bedoeld, onvoldoende onderhoud, onachtzaamheid, ongeval of slijtage of als de onderhoudsschema’s door afnemer niet zijn gevolgd. Tevens kan geen beroep worden gedaan op de garantie indien reparaties en onderhoud aan het koelproduct of onderdeel zijn uitgevoerd of onderdelen zijn geïnstalleerd door afnemer, eindgebruiker of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermo King.

13.4 De garantietermijn voor nieuwe koelproducten is de periode van één jaar na de inbedrijfstelling, tenzij de fabrikant een andere garantieperiode afgeeft. In dit laatste geval geldt die fabrieksgarantie-periode en zijn de door de fabriek gestelde garantievoorwaarden van toepassing. Voor gebruikte koelproducten geldt geen garantie, tenzij daarover door Thermo King en afnemer voorafgaande aan de levering schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

13.5 Een defect dient binnen twee werkdagen na het ontdekken schriftelijk aan Thermo King te worden gemeld.

13.6 Het recht op garantie vervalt bij niet tijdig melden van gebrek of schade, maar in elk geval na verstrijken van de garantietermijn.

13.7 De garantie van Thermo King houdt in dat Thermo King het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s) kosteloos zal repareren of vervangen (zulks ter beoordeling van Thermo King), tot een maximum van het aankoopbedrag van het koelproduct, de optie(s) en/of accessoire(s). De kosten die daarboven uit gaan alsmede alle overige kosten, waaronder maar niet uitsluitend transportkosten of kosten van vervangend vervoer, zijn niet voor rekening van Thermo King.

13.8 Thermo King bepaalt waar en wanneer de garantiewerkzaamheden plaatsvinden.

13.9 Een beroep op garantie komt uitsluitend toe aan de (rechts)persoon die aantoont de rechtmatige eigenaar van het koelproduct te zijn.

13.10 Indien de garantiewerkzaamheden niet door Thermo King zelf worden uitgevoerd, zal afnemer de beschadigde en onder garantie vervangen zaken ter inspectie aanbieden aan Thermo King.

13.11 Op onder de garantie gerepareerde of vervangen onderdelen wordt garantie gegeven tot het eind van de oorspronkelijke garantieperiode.

13.12 Ter zake van de installatiewerkzaamheden, omvat de garantie van Thermo King uitsluitend de deugdelijke uitvoering van die overeengekomen werkzaamheden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Thermo King is in alle gevallen beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen.

14.2 Thermo King sluit alle andere aansprakelijkheid voor schade en kosten uit, waaronder (maar niet uitsluitend) gevolgschade, bedrijfsschade, vertragings- of stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, en schade die het gevolg is van een defect waar de garantie op van toepassing is. Thermo King is nimmer aansprakelijk voor verliezen van koel- en smeermiddelen of eventuele gevolgen daarvan.

Eventuele milieuschades bij reparaties buiten de Thermo King werkplaatsen zijn voor rekening en risico van afnemer.

14.3 Thermo King is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Thermo King is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Thermo King

is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien en voor zover afnemer niet heeft gehandeld conform de door Thermo King verstrekte (veiligheids-)instructies.

14.4 Aansprakelijkheid van Thermo King kan in alle gevallen slechts ontstaan indien afnemer Thermo King onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Thermo King ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van de overeenkomst. De ingebrekestelling dient een zo volledig en

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thermo King in staat is adequaat te reageren.

14.5 Indien voor het functioneren van koelproducten, optie(s) en/of accessoire(s) ondersteunende materialen of diensten van derden noodzakelijk zijn, is Thermo King niet aansprakelijk voor het niet

deugdelijk functioneren van die ondersteunende materialen of het niet deugdelijk uitvoeren van die ondersteunende diensten en evenmin voor de schade of kosten die daarvan het gevolg zijn. Onder

ondersteunende diensten wordt onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen elektriciteits-, telecom-, internet- en radioverbindingen, netwerken, computers en servers en inschakeling van diensten van

derden of derden-deskundigen. Indien afnemer de leverancier van de ondersteunende materialen en/of diensten voor schade aansprakelijk stelt, wordt Thermo King door afnemer gevrijwaard van alle schades

en kosten die hieruit voor Thermo King voortvloeien.

14.6 Thermo King is niet aansprakelijk voor kosten en schade die ontstaan als gevolg van omstandigheden die niet aan haar schuld te wijten zijn. Indien de overeengekomen levertijd daardoor wordt overschreden, zal de levertijd worden verlengd met de tijdsduur van de vertraging. Eventuele door afnemer verstrekte zekerheden zullen dienovereenkomstig worden verlengd.

14.7 Indien Thermo King toerekenbaar tekortschiet in het verrichten van werkzaamheden, dan blijft de aansprakelijkheid van Thermo King te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Thermo King voor de

betreffende werkzaamheden of onderhoud aan afnemer in rekening is gebracht gedurende het jaar voorafgaande aan de vermeende tekortkoming door Thermo King.

14.8 Thermo King is niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van derden uit welke hoofde dan ook en evenmin voor verlies of beschadiging van zaken die aan afnemer toebehoren en aan Thermo King ter

beschikking zijn gesteld.

14.9 Voertuigen of andere objecten welke ter reparatie, installatie en/of inspectie aan Thermo King zijn aangeboden blijven voor rekening en risico van afnemer en/of de eigenaar, zelfs indien deze zich op het terrein van Thermo King bevinden. Thermo King is terzake niet aansprakelijk voor schade aan de betreffende voertuigen of andere objecten, waaronder (maar niet uitsluitend) schade als gevolg van

diefstal en/of beschadiging.

14.10 Afnemer vrijwaart Thermo King van alle aanspraken op schadevergoeding door derden, waarvoor de aansprakelijkheid van Thermo King in deze algemene voorwaarden is uitgesloten, of die het gevolg zijn van het gebruik van door Thermo King geleverde koelinstallaties.

 

Artikel 15. Overmacht

15.1 Thermo King is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens afnemer indien Thermo King daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Thermo King.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Thermo King geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thermo King niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Thermo King of van derden daaronder begrepen. Thermo King heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Thermo King zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3 Thermo King is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk in overleg te treden omtrent een redelijke oplossing voor de ontstane situatie.

15.4 Voor zover Thermo King ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thermo King gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren aan opdrachtgever.

 

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendom

16.1 Auteursrechten, modelrechten, merkrechten en andere intellectuele en/of industriële eigendoms-rechten inzake door Thermo King geleverde en/of geïnstalleerde zaken zijn en blijven eigendom van

Thermo King, alsmede alle rechten inzake tekeningen, berekeningen, schetsen, technische gegevens en andere specifieke bescheiden. Indien uit de samenwerking tussen Thermo King en afnemer nieuwe

intellectuele eigendommen ontstaan, komen de rechten daarop toe aan Thermo King, tenzij daarover vooraf tussen Thermo King en afnemer schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

16.2 Het is afnemer niet toegestaan informatie en kennis van Thermo King aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermo King.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op elk aanbod van Thermo King en iedere overeenkomst tussen Thermo King en afnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die met betrekking tot deze algemene voorwaarden, het aanbod van Thermo King of overeenkomst(en) tussen Thermo King en afnemer zullen ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Thermo King anders beslist.

 

Versie Maart 2021

 

Thermo King Transportkoeling BV

Driemanssteeweg 60, 3084 CB Rotterdam (NLD)

Postbus 59060, 3008 PB Rotterdam (NLD)

T +31 (0) 10 21 00 666

 

Kvk Rotterdam 24175820

Iban: NL36INGB0673340295
Bic: INGBNL2A
STEK 021300/2  

BTW NL009391988B01 

 

Hoofdkantoor: Driemanssteeweg 60 | 3084 CB Rotterdam | T. 010-2100666 | E. info@thermoking.nl